Home Printer venlig version

Opdateret Lederskab nr. 6/2006: Pas på dig selv! Om stresshåndtering og nødvendig stresskompetencer som leder

Indhold af dette nummer, som blev udsendt primo december:


Side 3f.: Stress – folkesygdom eller modeflip?
35.000 danskere sygemeldt dagligt på grund af stress! Tæt på 1 mio. danskere har dagligt stress-symptomer…
 
Side 4f.: Hvad er stress? Stress – positivt eller negativt?
Når der opstår ubalance mellem krav og ressourcer, så opstår der
stress. Til begge sider.
 
Side 5f.: Hvad giver mig stress?
Langt over 1000 deltagere på kurser og temadage har oplistet,
hvad der giver dem stress. Det bliver også til en top 4 med de mest almindelige årsager til stress.
 
Side 6f.: Hvad sker der fysisk med kroppen, når man er stresset?
Stress-hormonerne styres fra det lillehjer-necenter i nederste del af mellemhjernen. Vi ser nærmere
på 4 af de meget karakteri-stiske stresshormoner: Cortisol, Adrenalin, Endorfin og Oxytocin. Ser på deres karak-teristika – og sætter det i relation til en hverdag for en medarbejder og leder.
 
Side 8f.Symptomer på stress
En konkret oversigt om de symptomer på stress, der er almindelige: Fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt.
 
Side 9ff. Hvordan forebygge og håndte-re stress?
16 konkrete redskaber til at håndtere stress i dagligdagen – som medarbejder og som leder. Det er f.eks.
• Åbenhed om emnet
• Rammer og rum
• Krav og fingeraftryk
• Entydig, konsekvent og synlig ledelse
• Kvadrant II-ledelse
• Lagen – lommetørklædemodellen
• Medarbejdertilpasset ledelse – i en stress-sammenhæng med hormonerne
• Paretos Lov, 80/20-reglen
• Når man igen og igen afbrydes…
• Positiv energi
• Lær at sige fra – med respekt
 
Redskaber, som straks kan tages i anven-delse på alle niveauer.
 
 
Side 21: Gyldne minutter
En stresstest.

Fra bogreolen

I dette nummer af Opdateret Lederskab er der især anvendt flg. nyere litteratur om emnet:

  • Bo Netterstrøm: Stress på ar-bejdspladsen – årsager, forebyggel-se og håndtering (Hans Reitzels Forlag 2002)
  • Bobby Zachariae: Stresskompe-tence. Øvelsesbog og CD. Redska-ber til håndtering af stress (Rosi-nante 2006)
  • Thomas Milsted: Sådan tackles stress (Børsen 2003)
  • Lis Lyngbjerg Steffensen: Ledel-se uden stress (Børsen 2002)
  • Lis Lyngbjerg Steffensen: Effek-tiv uden stress (Børsen 2003)

Godt sagt
 
Mennesket er blevet en central ressource og den vigtigste faktor i nutidig ledelse. Selve organisationens effektivitet afhænger af det. Derfor handler det om at få folk til at fungere bedre – og stressede personer er sjældent effektive. At satse på medarbej-derne er derfor ikke blot et ideologisk felt-tog, men en økonomisk nødvendighed.
Henrik Holt Larsen, professor ved Copen-hagen Business School,
til Stress Magasinet

Pas på dig selv - og dine medarbejdere
Om stress og nødvendige stress-kompetencer som leder

Stress er en alvorlig sygdom, som kan væ-re en dødelig sygdom for mange. Både direkte og indirekte.

Direkte, når stress tager magten over et menneske og kører personen ud over den kant, som man fysisk og psykisk kan klare.

Indirekte, når stress skubber til andre svagheder, skavanker eller påvirker im-munforsvaret, så stress bliver medårsag til udvikling af andre alvorlige sygdomme med dødelig udgang.
 
Stress – folkesygdom eller modeflip?
I dette efterår har der i alle medier været talt og skrevet meget om stress. Mere intenst end tidligere.

De seneste tal fra Arbejdsskadestyrelsen (offentliggjort i JP 22.10.06) fastslår, at

  • en femtedel af befolkningen næsten dagligt har symptomer på stress
  • 35.000 danskere er sygemeldt hver dag på grund af stress
  • stress er årsag til op imod en fjerdedel af sygefraværet i Danmark
  • 10-12% af danskerne kan betegnes som værende kronisk stressede.

Det har meget betydelige menneskelige omkostninger for den enkelte medarbejder og dennes nærmeste.

Men det har også voldsomme økonomiske omkostninger for virksomhederne og samfundet. Så meget at en effektiv forebyggel-se burde ligge lige til højrebenet for alle parter!

Herefter følger på i alt 21 sider indføring i stress - og 16 konkrete redskaber til at håndtere stress i dagligdagen.